WinTable报表设计器  
  功能介绍
   
其它产品快速链接  
  ATGrid报表控件
  ATGridServer服务器端控件
  ETCell报表控件
  ooReport网上直报/数据分析平台
 
WinTable报表设计器简介
WinTable报表设计器是设计报表模板的工具,用来配合使用ATGrid、ETCell、ATGridServer和ooReport平台进行开发。WinTable报表设计器具有和Excel相似的操作界面,采用“所见即所得”的设计模式,使用非常简单。
WinTable主要用途:
设计报表式样
给单元格设置别名
设置AliasSet数据集和ETSet数据集
设置提交的数据集
设置打印选项,例如套打
编写脚本
设置单元格间公式
导出Excel或html文件
立即试用WinTable报表设计器
     
  ATGrid版
    在线试用web版
     
  ETCell版
    在线试用web版